Daniel Standard menu

Daniel Standard използва „бисквитки“ с цел подобряване на своята функционалност и ефективност.
За повече информация, моля запознайте се с Политиката за ползване на „бисквитки“.

Условия за ползване на уеб сайта

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на „Даниел Стандарт“ ЕООД (наричано по-долу само „Даниел Стандарт“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Даниел Стандарт“, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта www.danielstandard.com. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтa на „Даниел Стандарт“.


II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.danielstandard.com.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- изпращане на запитване за конкретна услуга, след като попълни контактна форма с име, електронна поща, телефон и съответното съобщение;

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което „Даниел Стандарт“ се намира в договорни отношения и от името на което „Даниел Стандарт“ има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребители на сайта, след като са дали съгласието си за това.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на „Даниел Стандарт“ ЕООД, в случай, че не е посочено друго. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Поверителност

„Даниел Стандарт“ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтa ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

„Даниел Стандарт“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.
Данните Ви се използват за целите на Директния маркетинг, само ако изрично сте дали съгласието си за това.

V. Органичаване на отговорността

„Даниел Стандарт“ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Даниел Стандарт“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. „Даниел Стандарт“ полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
„Даниел Стандарт“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

VI. Обезщетения

„Даниел Стандарт“ ЕООД  си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.danielstandard.com.
За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

VII. Промени

„Даниел Стандарт“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Условията за ползване на сайта.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.